• ۶۰ دقیقه
 • ۴ نفر
 • غذای اصلی
مینی تاکو مرغ
 • ۴۰ دقیقه
 • ۴ نفر
 • غذای اصلی
چیکن فلورنتین
چیکن فلورنتین
 • ۱۵ دقیقه
 • ۱ نفر
 • غذای اصلی
پیتزای دِلیش
پیتزای دِلیش
 • ۳۰ دقیقه
 • ۲ نفر
 • غذای اصلی
فریتاتا
فریتاتا
 • ۶۰ دقیقه
 • ۶ نفر
 • غذای اصلی
مک اند چیز
مک اند چیز
 • ۴۵ دقیقه
 • ۴ نفر
 • غذای اصلی
مرغ کاری
مرغ کاری
 • ۹۰ دقیقه
 • ۶ نفر
 • غذای اصلی
بریانی مرغ و گوشت
بریانی مرغ و گوشت
 • ۴۵ دقیقه
 • ۴ نفر
 • غذای اصلی
پای اسفناج
پای اسفناج