• ۵۰ دقیقه
 • ۳ نفر
 • غذای اصلی
کیبی آلفردو
کیبی آلفردو
 • ۴۵ دقیقه
 • ۲ نفر
 • غذای اصلی
کوکو سبزیجات پنیری
کوکو سبزیجات پنیری
 • ۲۵ دقیقه
 • ۴ نفر
 • غذای اصلی
چیکن کورما
چیکن کورما
 • ۲۰ دقیقه
 • ۴ نفر
 • غذای اصلی
نوکی قارچ
 • ۶۰ دقیقه
 • ۴ نفر
 • غذای اصلی
مینی تاکو مرغ
 • ۴۰ دقیقه
 • ۴ نفر
 • غذای اصلی
چیکن فلورنتین
چیکن فلورنتین