• ۴۵ دقیقه
  • ۴ نفر
  • پیش غذا
  • غذای اصلی
پیتزای پاکتی
پیتزای پاکتی
  • ۱۵۰ دقیقه
  • ۴ نفر
  • غذای اصلی
فلافل پنیری
فلافل پنیری