• ۲۰ (یک شب هم در یخچال بماند) دقیقه
 • ۲ نفر
 • دسر
 • صبحانه
اوتمیل پنیری
اوتمیل پنیری
 • ۴۵ دقیقه
 • ۳ نفر
 • صبحانه
کرپ پنیری
کرپ پنیری
 • ۱۵ دقیقه
 • ۱ نفر
 • صبحانه
دالگونا کافی
 • ۲۵ دقیقه
 • ۶ نفر
 • دسر
 • صبحانه
نان موزی
 • ۱۴۰ دقیقه
 • ۶ نفر
 • پیش غذا
 • صبحانه
خاچاپوری گرجستان
 • ۳۰ دقیقه
 • ۳ نفر
 • صبحانه
مافین سبزیجات
 • ۴۰ دقیقه
 • ۳ نفر
 • صبحانه
کرپ فرانسوی